Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

Magnetizační přístroje

 
Ruční magnety/ jha využívají způsob magnetování, při kterém se na koncích nebo alespoň na časti zkoušeného předmětu vytvářejí magnetické póly a to trvale nebo jen určitou dobu. Při tomto způsobu magnetování můžeme na zkoušeném předmětu indikovat příčné vady, případně vady s příčnou orientací.
Pólové magnetování jhem - zkoušený předmět nebo jeho část je umístěna mezi póly jha a stávají se součástí magnetického obvodu. Magnetické pole prochází od jednoho pólu k druhému, předmět je magnetován podélně čímž jsou zjistitelné příčné trhliny. Při tomto způsobu magnetování nedochází k poškození zkoušeného povrchu opaly.

 

.
Mobilní magnetizační zdroje jsou transformátory, umožňující transformovat síťové napětí na hodnoty 4 až 10 V, využívají střídavý proud 50 Hz. Proudy, které je možno odebrat ze sekundárního vynutí se pohybují řádově od 1000  do 10000 A. Magnetovací proud je veden ze zdroje silovými kabely na magnetizační hroty nebo magnetické elektrody, které se přikládají na zkoušený povrch.

Proudové zdroje umožňují vyvolat cirkulární magnetické pole průchodem proudu zkoušeným předmětem. V případě náhrady magnetizačních elektrody pomocným vodičem, umožňuje cirkulární magnetování prstencových nebo trubkových předmětů, případně vnitřních ploch vývrtů. Proudové zdroje umožňují také magnetová pomocí magnetizační cívky, případně ovinutím kabelů okolo

.
Ultrafialové lampy se používají na odhalování a detekci vad při použití fluorescenčních detekčních prostředků. Standardně se používá  intenzita UV světla na povrch zkoušené součásti minimálně 5 W/m2. Pro buzení fluorescence se používají len ultrafialové lampy s vlnovou délkou 320 až 400 nm.

 

.

.
.
Tyto přístroje bývají také označovány jako horizontální defektoskopy. Jsou to zařízení určená pro sériovou kontrolu, umožňující samostatné použití cirkulární i pólové magnetizace nebo magnetování oběma způsoby současně ( kombinované magnetování ). Zkoušený předmět je při zkoušce upnut mezi upínacími hlavicemi, které bývají zároveň magnetizačními póly. Přístroje jsou také doplněny čerpadlem pro oběh detekční kapaliny, vanou zachycující kapalinu stékající po zkoušeném předmětu, pneumatickým nebo elektromotorickým upínáním, otáčením pro možnost pozorovaní indikací a regulací intenzity magnetického pole. 
.
.
.
Magnetické suspenze ve kterých jsou obsaženy magnetické částice pro detekci povrchových vad jsou obsaženy v uzavřených nádobách - sprejích. Suspenze může obsahovat fluorescenční magnetické detekční média nebo jen černé magnetické prášky. Fluorescenční suspenze zpravidla poskytují vyšší citlivost než média s barevným kontrastem v důsledku vyššího kontrastu mezi bílým pozadím a fluorescenční indikací. Citlivost fluorescenční metody však bude klesat úměrně s vzrůstající drsnosti povrchu, na kterém se zachycují magnetické částice, což může způsobit nežádoucí fluorescenční pozadí.
.
.
.
Magnetické suché prášky se požívají pro detekci povrchových a těsně podpovrchových vad. Prášky se dělí podle velikosti zrna a barvy ( šedý, černý, červenohnědý, fluorescenční ). Vyhodnocování se provádí ve viditelném světle resp. UV světle. Fluorescenční prášky jsou obecně citlivější. Citlivost fluorescenční metody však bude klesat úměrně s vzrůstající drsnosti povrchu, na kterém se zachycují magnetické částice, což může způsobit nežádoucí fluorescenční pozadí .
.
.
Demagnetizační cívky se používají k odstranění zbytkového magnetismu ze součástí zkoušených magnetickou metodou práškovou, případně zmagnetovaných jinými zdrojem magnetického pole. Magnetické pole cívek je střídavé, frekvence proudu mění svůj směr tedy protažením a následným vzdalováním demagnetovaného předmětu od středu cívky klesá intenzita magnetického pole po exponenciální křivce téměř k nule. Takto provedená demagnetizace většinou dostačuje.
...
.
..
Tyto přístroje využívají metody rozptylového magnetického toku a používají se k měření magnetického pole pomocí speciálních snímačů a sond.

 

.
.
.
..
.
. .
Měrky se používají na ověření citlivosti zkušebního systému ( magnetické zkoušky, citlivosti magnetického prášků, směr magnetického pole ). Mezi nejpoužívanější patří: klínová měrka, měrka podle prof. Bertholda,  měrka MTU č. 3; sedimentační ASTM baňka; Ketos – ring a pod.
 .
.
.
.