Hledáte ndt technológie, TOFD, ultrazvuk, defektoskopy EPOCH, tloušťkoměry, Phased array, ...?

O NÁS | SLUŽBY | ŠKOLENÍ | KONTAKT
SK EN

vyhledávání


 
 

Měření ultrazvukem


Ultrazvuková kontrola na vertikálním hřídeli kaplany turbíny

Na kuželovém přechodu z hřídele do přírubové časti na straně turbíny byly zjištěny defekty komunikující s povrchem. Při následné ultrazvukové kontrole u výrobce provedené standardní odrazovou metodou byly na vícerých místech pod kuželovým přechodem zjištěny vnitřní defekty v hloubce několika desítek milimetrů...

podrobné informace na požádáníZkoušení laserových svarů nosníku

Na nosníku, jehož profil je tvořen ohýbaným plechem tloušťky si 2mm jsou dva podélné laserové svary spojující část profilu. Je požadováno zkoušet  oba svary po celé délce. Při zkoušce je kladen důraz na kvalitu spoje, vytvořeného laserem, na rozhraní mezi spodní a horní častí plechu...

 


Technický prospekt v pdf
Praktické příklady použití ultrazvukových sond  phased array v energetickém průmyslu


Použití techniky phased array sond je v současné době vynikající metodou, kterou je možno doplnit klasické metody nedestruktivního zkoušení, případně kontrolovat v minulosti velmi problematická místa na energetických zařízeních. S vysokou přesností dokáže odhalit různě orientované trhliny, praskliny, které nebyly v minulosti vůbec zjistitelné...

 

Technický prospekt v pdfKontrola přilnutí spojení vložky s tělesem válce bloku motoru


Vložky do válců jsou litinové, jejich tloušťka je v konečném stavu asi 2,5 mm a vnější povrch není hladký, ale je opatřen závitem (resp. obvodové drážky) po celé své délce. Blok motoru je odlitek z Al slitiny, tloušťka válcové části, do které se vkládají vložky, je spolu se stěnou vložky 6 - 8 mm – měřeno na  horním okraji válců. Zákazník má zájem zjišťovat "přilnavosti" spojení vložky s válcem, protože nedokonalé spojení představuje zhoršení prostupu tepla a jeho odvodu z vložky do bloku motoru...

 Technický prospekt v pdf


 


Využití sond s odrazem 30-70-70 při zkoušení tupých V svarů


Častým problémem při zkoušení tupých V svarů ultrazvukem je odlišit neprůvar od krápníků. Obě tyto vady se projevují velmi podobnými indikacemi. Jejich echa mají přibližně stejnou amplitudu s maximem ve vzdálenosti odrážejícího se místa nacházejícího se v těsné blízkosti osy svaru. Krápníky jsou považovány za nepodstatné a přípustné vady, neprůvary jsou téměř vždy považovány za nepřípustné, pokud kořen svaru není přístupný vizuální kontrole, což je případ všech obvodových svarů potrubí. Pracovník defektoskopie stojí vždy před nelehkou úlohou..
Technický prospekt v pdf
 

 

Nové trendy zjišťování korozního napadení objektů na skladování a transport nebezpečných látek.


Pro každé zařízení ať už je to potrubí nebo skladovací nádrž s nebezpečnými látkami je nutné zabezpečovat pravidelnou kontrolu a údržbu. Dobrá znalost technického stavu je nezbytná pro bezpečný provoz. Z hlediska pravidelné diagnostiky je nedestruktivní kontrola korozního napadení velmi důležitá. V čase odstávky nebo i za provozu je mnohdy problematické použít klasické metodiky nedestruktivního zkoušení, protože existují různé omezení jako je povrch materiálu, izolace, teplota, umístění objektu a pod...Technický prospekt v pdf

 


Možnosti ultrazvukové kontroly keramických izolátorů v praxi


Výroba keramických izolátorů představuje složitý proces, při kterém může dojí k výrobě vadných izolátorů s vnitřními vadami jako jsou nehomogenita typu kovových vměstek, přeložka hmoty, prasklina a podobně. Tyto vady se projevují až při konečné zkoušce pevnosti nebo až po určité době provozu, což je nežádoucí. Neodhalené vady znamenají zvýšené náklady a straty výrobce nebo zbytečné škody u provozovatele vedení. Aby bylo možné takovéto ztráty minimalizovat je vhodné v procesu výroby tyto izolátory kontrolovat...Technický prospekt v pdfPorovnání výsledků měření s jedno měničovými a phased array sondami při ultrazvukové kontrole keramických izolátorů VVN


U vedení vysokého napětí 440 kV docházelo v posledních letech k výrazně vyššímu počtu havárií. Náklady spojené s přerušením dodávky elektrického proudu a následným odstraněním poruchy jsou velmi vysoké. Použití nedestruktivní kontroly ultrazvukem se ukázalo jako nejúčinnější metoda při kontrole exponovaných tyčových izolátorů bez jejich mechanického porušení. Výsledky ultrazvukové kontroly napomohli uživateli s vysokou přesností rozhodnout o stave jednotlivých vedení a plánovat výměnu keramických izolátorů na jednotlivých liniích vedení VVN 440 kV...Technický prospekt v pdf

 


Přednosti a využití S, B a C zobrazení


Tlustostěnné výkovky patří k výrobkům, u kterých jako jediná prakticky použitelná NDT metoda zjišťování vnitřních defektů přichází v úvahu zkoušení ultrazvukem. Je obecně známo, že defekty, vyskytující se ve výkovků jsou orientovány převážně paralelně s  vlákny, přičemž, může jít o celé spektrum různě závažných defektů od vměstků až po trhliny různého původu. Vady jako trhliny se můžou vyskytnout už při procesu výroby. Velké výkovky jsou většinou vystaveny v provozu velkému namáhání, trhliny se mohou vyvinout až jako výsledek degradačních procesů po dlouhodobém provozu. Tyto nejzávažnější defekty, které můžou vyřadit zařízení z provozu, zpravidla není možno dodatečně charakterizovat tzv. náhradní velikostí, ale bylo by potřeba zobrazit jejich rozložení v průřezu výkovku. Tuto úlohu mohou splnit zobrazení S, B a C...Technický prospekt v pdf

 


Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů

Zámek lopatek turbín je místo výskytu trhlin, které můžou ohrozit provoz samotné turbíny. Je to díl komplikované geometrie, v provozu zpravidla nepřístupný žádné povrchové ani vizuální metodě nedestruktivního zkoušení. Prakticky jedinou možnou metodou jejich kontroly je ultrazvuková odrazová metoda.Technikou "phased array" je při zkoušení zámků lopatek turbín možno odhalit trhliny na místech, kde by to klasickou technikou nebylo možné. Semotné provedení zkoušky je rychlé, nález je prezentován ve formě sektorového obrazu s možností uložení pro účely dokumentace nebo posouzení změn při následných měřeních. Díky těmto přednostem může byt "phased array" velmi užitečnou diagnostickou technikou schopnou včas odhalit defekty v zámcích lopatkových segmentů, které můžou vést až k havárijím.
 

Technický prospekt v pdf

 Zkoušení bodových svarových spojů


Dlouhodobou spoluprací s domácími, ale i zahraničními výrobci automobilů ( např. VW Slovakia Bratislava, Škoda Auto Mladá Boleslav .... ), tým pracovníků společnosti vypracoval postupy, metodiku kontroly bodových svarů ultrazvukem, hodnocení zjištěných nálezů a jejich archivace pro tvorbu statistik. Ultrazvukovou kontrolou je možno včas odhalit zhoršující se trend kvality bodových svarů a také z ekonomického hlediska eliminovat tzv. sekáčovou zkoušku, při které dochází k znehodnocování karosérií a produkci šrotu.

 

Technický prospekt v pdf

 


Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD

V provozech jaderné energetiky, těžkém a chemickém průmyslu se poměrně často potkáváme s problémem zkoušení heterogenních svarů spojujících feritické a austenitické části či s problémem zkoušení austenitických svarových spojů. Vzhledem na fakt, že tyto svary se standardními ultrazvukovými technikami zkoušejí velmi obtížně, je opodstatněné použít několik technik ultrazvukového zkoušení a na základě výsledků těchto testů vybrat nejvhodnější z nich pro zkoušení v reálných provozních podmínkách. V našem, níže popsaném případě, byly zkoušeny kontrolní svary simulující svary potrubí ∅351/36 mm, přičemž byla využita technika phased array a technika TOFD, s využitím přístrojem OmniScan MX firmy R/D tech.
 

Technický prospekt v pdf

 


Využití technik TOFD a phased array při zkoušení svarů dlouhodobě namáhan
ých a provozovaných tlakových nádob

Jedním z požadavků při nedestruktivním zkoušení dlouhodobě provozovaných tlakových zařízení je, aby použitá NDT metoda byla schopna včas zjistit rozvoj defektů ve svarových spojích a zkontrolovat oblasti, kde byly nepřípustné defekty ve svarech odstraněny. V případě nádob s větší tloušťkou stěny se svary zkoušejí ultrazvukovou metodou, v našich podmínkách bohužel zatím stále velmi často realizovanou jako manuální zkoušení s analogovými, v lepším případě digitálními ultrazvukovými přístroji a vyhodnocením nálezů založených na hodnocení amplitudy ech metodou AVG případně pomocí křivek DAC. Jako nejběžnější způsob opravy vadných úseků svarů tlakových nádob se používá vybroušení nepřípustné vady s plynulým přechodem do základního materiálu.
 

Technický prospekt v doc

 


Techniky zkoušení svarů ultrazvukem a kritéria přípustnosti


Zkoušení ultrazvukem je uznávanou defektoskopickou metodou často používanou na zkoušení svarových spojů. Zkoušení zahrnuje široký rozsah tloušťek svařovaných materiálů a tím i různé typy svarových spojů. Moderní techniky TOFD a „phased array“ mají zvláštní význam při zkoušení svarů dlouhodobě provozovaných tlakových nádob, a to pro schopnost určit hloubku a rozměr defektu ve svaru, což je klasickou ultrazvukovou metodou často nemožné. I přes zřejmé přednosti se u nás tyto techniky prosazují dost těžko. Jednou z příčin je fakt, že většina stávajících norem a tedy i kritérií přípustnosti je stavěných na klasickou ultrazvukovou odrazovou techniku a hodnocení nálezů na základě amplitudy odraženého signálu. V současnosti jsou už sice techniky TOFD a „phased array“ akceptovány některými významnými předpisy (ASME Code), avšak vzhledem k přísnějším kritériím přípustnosti u TOFD zákazníci – provozovatelé často trvají na klasických metodách zkoušení, především, když jsou  uvedeny v příslušných nařízeních nadřízeného technického dozoru.
 

Technický prospekt v pdf

 


Diagnostics of insulators Failures on Overhead Lines (ENG)


At this part is desription of the diagnostic and ultrasonic method that provides inspection on the hanging insulators of interrupted high- voltage transmission lines. It describes different localization and types of the defects under hanging metal armature. The method explains the causes which guided to the evaluating cracks on the end of ceramic insulators under hanging metal armature. The ultrasonic diagnostic helps to find the defective insulators and recommends to use them for another duty or exchange them.
 

Technický prospekt v pdf

 


Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí pomocí ultrazvukových sond phase array.

Úlohou mechanizované ultrazvukové kontroly je nahradit zejména radiografickou kontrolu, protože je rychlejší, bezpečnější a dává lepší informace o velikosti a poloze defektu. Její významnou výhodou je to, že proti radiografii v mnohých případech výrazně snižuje náklady kontroly. Při kontrole kvality a spolehlivosti obvodových svarů potrubí plynovodů nebo ropovodů se doposud využívaly a využívají systémy s použitím několika ultrazvukových sond umístěných po obou stranách obvodového svaru, ze kterých každá dvojice sond byla zaměřena na určitou část průřezu svaru ( viz. uvedené obrázky). Takových sond musí být použito několik, tak aby se zkontroloval celý průřez svaru – kritické zóny a zároveň minimalizoval čas kontroly.
 

Technický prospekt v doc

 


Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Byly-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr. Při tomto výchozím procesu je obvykle vyžadováno použití stejné 1.5, 2.25 nebo 5MHz frekvence příčné vlny úhlové sondy, která byla použita během detekce. Následné vyhodnocení signálu amplitudy, doba dopadu a odrazu, dynamika echa a doba trvání impulsu pomohou určit, jestli je tento signál odrazem z vnitřního povrchu, protilehlého vývrtu, kořene svaru nebo zda jde o skutečnou vadu. Další metodou, která může být použita pro stanovení vady je použití jednoměničové sondy s podpovrchovou vlnou. Tento postup je stále oblíbenější pro svou jednoduchost a proto, že zajišťuje zároveň jak detekci tak i předběžnou informaci o velikosti vady.
 

Technický prospekt v pdf

 


Ultrazvuková technika TOFD při určení hloubkových rozměrů vad

Už v počátcích ultrazvukového zkoušení se vyvíjelo značné úsilí na hledání takové techniky zkoušení, která by poskytovala názorný obraz nálezů ve zkoušené části a vysokou míru reprodukovatelnosti. Vzorem byla do značné míry radiografie a očekávalo se, že ultrazvukem je v zásadě možno získat obraz skutečných vad materiálu, pokud jsou dost velké. Z fyzikálního hlediska šlo vlastně o zlepšení rozlišovací schopnosti. Tento cíl se podařilo do značné míry splnit ultrazvukovou tomografií. Principiálně však není možno očekávat kvalitu zobrazení porovnatelnou s radiografií. V porovnání s radiografií je rozlišovací schopnost a citlivost dosažená ultrazvukem řádově horší, což vyplývá z vlnové povahy ultrazvuku. Tento nedostatek na druhé straně vyvážila možnost získání obrazu vad u tlustostěnných materiálů v oblasti limitu prozářitelnosti, kde radiografie už neposkytovala dostatečně kontrastní snímky.
 

Technický prospekt v pdf